مهندس UX و تعریف آن، چه کسی مهندس UX است؟

با بالغ و کامل شدن تجربه کاربر و زمینه های مرتبط، اصطلاحات، ابزارها، فرایندها و نقش های درگیر در فرآیند نیز کامل می شود. مهندس UX نیز یکی از این نقش ها محسوب می شود. اما گرایش ها یا تمایلات با گذشت زمان تغییر می کنند. تعداد و انواع نقشها گسترش یافته یا اختصاصی شده […]